Home   

Contact    
Locatie & praktijkinfo Tarieven & vergoedingen
Mijn profiel    
Samenwerking Links  
psycholoog Hilversum therapie  

Locatie en praktijkinfo

Begeleiding en therapieBedrijfspsychologische zorgEFT relatietherapieMindfulness

Contact informatie:

Telefoon 06-20017667

E-mail: Stuur mij een sms-bericht of een bericht met de app Signal met uw e-mailadres. Dan stuur ik u een e-mailbericht dat u beveiligd kan beantwoorden.

Websites: www.esse-psycholoog.nl en www.psychologenhuis.nl

 

Praktijkadres: Tolakkerweg 62,

3739 JP  Hollandsche Rading. Hier werk ik op maandag, dinsdag en donderdag.

 

 

Praktijk in Hilversum:

Woensdag en vrijdag: MC Dudokpark, Hoge Naarderweg 3A; begane grond

 

Praktijk aan huis in Hollandsche Rading, dat is mijn uitvalsbasis en bureau-adres. Post graag naar dit adres sturen.

 

agb praktijk: 94-055669

agb T.Bouman: 94-006156

De praktijk is alle werkdagen van de week geopend.

 

Bellen kan altijd. Als ik in gesprek ben, neem ik de telefoon niet op. Wilt u dan uw telefoonnummer inspreken met uw bereikbaarheid, dan bel ik terug.

Wachtlijst: Op dit moment kan ik niemand aannemen.

Regeling bij vakantie en calamiteiten: Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij een van mijn collega's in Hilversum. Dat geef ik op dat moment aan u door. Mocht dat niet gelukt zijn dan zijn de contactgegevens: 06-20017667

Wilt u een klacht indienen, dan graag eerst contact opnemen met mij als behandelaar. Op de site www.lvvp.info  kunt u informatie vinden over onze gezamenlijke klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut kunt u schriftelijk bij mij opvragen. Gegevens niet op andere delen van de website:

Professioneel netwerk:
Myra Lohues; gz-psycholoog; agb 94-006980; BIG: 09909668425
Marieke Sluijs; gz-psycholoog; agb 94- 94007416; BIG: 59910146125
Dieuwertje Stegeman; gz-psycholoog; agb 94-017377; BIG: 19918215925
Astrid Tuin-Bruil; psychotherapeut; agb 94-002285; BIG: 09025865925
Ans Splinter; psychotherapeut en klinisch psycholoog 94-004633; BIG: 39043347025
Manolya Aydagül; psychotherapeut; agb-94-011374; BIG: 09051465116
Hanke Kruijt; psychotherapeut; agb 94-003177; BIG: 19054750216
Raymond Verboom, klinisch psycholoog, psychotherapeut; agb 94-001562; BIG: 29035901116
Christina Pott; psychotherapeut; agb 94-010737; 69044866816
Pieternel Kolling, psychiater, agb 03029840: 89022138016

Huisartsenpraktijken van MC Dudokpark, MC Casa Cura, De Arsenij en ander huisartspraktijken in Hilversum.

GGZ-instelling: GGZ-Centraal vestigingen in Hilversum en Amersfoort.

Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

Ggz-collega’s voor intervisie, consultatie en verwijzing, indien hulpvraag en behandeldoelen niet passen bij mijn competenties.
Psychiater bij vermoeden van ernstige psychopathologie waarin het behulpzaam is dat zij mee kijkt, en mogelijk medicatie voorschrijft; consultatie.
Met huisartsen over de verwijzing; bij complicaties; medicatie.

Cliënten  kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpost van de betreffende huisarts (staat op de telefoonbeantwoorder van de huisarts). Deze kan verwijzen naar de crisisdienst.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, behalve met DSW in 2021 en 2022 Neem daarvoor even contact met mij op.

Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is):

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging LVVP

Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt .

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld

De cliënt belt of ik bel terug nadat hij/zij heeft ingesproken of gemaild. Bij aanmelding via een collega ontvang ik contactgegevens. Ik geef informatie over de werkwijze, vergoeding en tarief en schat in of de hulpvraag past bij wat ik kan bieden. Dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dat wordt bevestigd met een e-mailbericht met extra informatie. Zie bijlage 2. Dan wordt ook het intakeformulier en de ROM toegevoegd. In het e-mailbericht wordt gevraagd om de huisartsbrief en een id mee te nemen naar het eerste gesprek en de formulieren per mail te retourneren of mee te nemen naar het eerste gesprek. Daarnaast staat er de locatie vermeld, en nogmaals mijn contactgegevens. Bij vragen kan de cliënt mij altijd bellen en eventueel inspreken.

Bij de intake en diagnostiek wordt door mijzelf uitgevoerd. Indien nodig (komt weinig voor) kan een psychiater of een andere collega van Psychologenhuis Hilversum worden geraadpleegd).

Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik geef informatie vooraf, bespreek het behandelplan, de indicatie en de brief aan de verwijzer (meestal de huisarts). Tijdens de behandeling komt het verloop van de behandeling aan de orde, onder andere in tussentijdse evaluaties. Aan het einde van de behandeling evalueren we de behandeling en de effecten. Dat wordt genoteerd op het evaluatiedeel van het behandelplan. Hierbij wordt ook de ROM gebruikt vooraf, aan het einde en soms tijdens de behandeling.

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Ik evalueer met de cliënt op de helft van de behandeling of de voorgang conform de verwachting van het behandelplan is. Bij afwijkingen (ook op eerdere of latere momenten, bijvoorbeeld bij ingrijpende veranderingen in het leven van cliënt, bij wijziging van de hulpvraag, bij meer opkomende problematiek, bij verandering van draagkracht) wordt de voortgang en/of behandelplan besproken met de cliënt waarbij ook de ROM en mogelijk andere lijsten worden ingezet. Mogelijk wordt het behandelplan bijgesteld in overleg met de cliënt. Dit wordt vastgelegd in het dossier. Bij een korte behandeling aan begin en bij afsluiting ROM en evalueren van behandeldoelen; bij lange behandelingen vindt tussentijds evaluatie van de doelen plaats en indien noodzakelijk ROM. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten et een enquête aan het einde van de behandeling. Tussentijds vraag ik er naar.

Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

 

Esse is een praktijk van psychotherapeut, gz-psycholoog  en arbeids- en organisatiepsycholoog Tine Bouman,  voor psychologische zorg (g-ggz en b-ggz) en bedrijfszorg in de regio Hilversum, Loosdrecht/Wijdemeren, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Bilthoven/De Bilt